Célja és tevékenységei

 

A Mesekő Alapítvány célja, hogy a magyar társadalom mentálhigiénés területein segítse a gyerekeket, tinédzsereket, felnőtteket, szakmákat, hivatásokat, csoportokat, szervezeteket, cégeket, oktatási- és nevelési intézményeket olyan prímér prevenciós tevékenységekkel, rendezvényekkel, előadásokkal, projektekkel, aminek az eredményeként a lelki egészség fejlődik, változik.

Tevékenységei:

a) Mentálhigiénés, jótékonysági projektek megvalósítása:

 • Társadalom tájékoztatása, figyelmének preventív felhívása olyan mentálhigiénés többlettudásra és tartalmakra, amelyek segítik a lelki egészség fenntartását
 • Társadalom minden rétegét és korosztályát érintő projektek létrehozása egy specifikusan kiemelt téma mentén.
 • A projektek évente más célcsoport támogatását tűzik ki feladatul. (Gyermekek, serdülők, felnőttek, senior korosztály)
 • Minden korosztály aktív segítői bevonását ösztönzi a projektbe, adekvátan az életkorhoz.
 • Az adott, kiemelt témához köthető tudományos háttér ösztönzése, továbbfejlesztése és az ezzel kapcsolatos publikációk (könyv, folyóirat, etc.) támogatása.
 • Felvállalja a média, a tömegtájékoztatás szerepét is, a pozitív média kialakítása érdekében.
 • A projekt programok a mentálhigiénés, prevenciós céljain túl, kulturális, művészeti, sport tevékenységeket, egészséges életmódot is integrál.
 • A megfogalmazott célok megvalósításához szükséges források megteremtését is vállalja támogatók megkeresésének formájában.
 • Prevenciós, holisztikus a teljes bio-,pszicho-, szociális jóllét kialakítását segítő tevékenységeket ötvöz a projekt során.

b) Oktatás-, nevelés-, egészségügy, szociális, üzleti szféra szakembereinek támogatása

 • Támogatja és elvégzi az oktatás-, nevelés-, egészségügy, szociális-, üzleti szféra szakembereinek a képzését, továbbképzését, kongresszusokon, tanulmányutakon való részvételét, szakkönyvek, tudományos folyóiratok beszerzését. Törekszik a szakmai képzés akkreditált, állami elismertetésére.
 • Tervezetten, részt vesz új, modell típusú prevenciós, mentálhigiénés programok kidolgozásában, bevezetésében, kivitelezésében.
 • Részt vesz a mentálhigiénés, tudományos munkában, kongresszusok szervezésében és lebonyolításában, a kutatásfejlesztésben és a nemzetközi eredmények hazai, és a hazai eredmények nemzetközibe vezetésében.

c) Társadalmi toleranciát, elfogadást segítő folyamatok integrációja, táboroztatás

 •  Esélyegyenlőségi programok kialakítása, melyek perkurzorai a társadalom perifériáján élő, hátrányos helyzetű csoportok integrációjának.
 • Szakmai programok, háttéranyagok, cikkek publikálása, melyek a társadalmi elfogadást elősegítik.
 • Tervezetten, részt vesz új, modell típusú prevenciós, mentálhigiénés programok kidolgozásában, bevezetésében, kivitelezésében, melyek egy széleskörű társadalmi összefogás megvalósítását tűzi ki célul.
 •  Együttműködik olyan szervezetekkel, intézményekkel, rendezvényekkel, vállalkozásokkal, melyeknek céljai összhangban vannak az Alapítvány céljaival, tevékenységeivel
 • Táborok szervezése, megvalósítása, kivitelezése, melyek tematikus programok alapján biztosítják az előre meghatározott, prevenciós, mentálhigiénés célok megvalósulását.
 • Szakmai stáb, önkéntes csoport foglalkoztatása a táborok folyamán.
 • Nyári napközis, és egy hetes egyedileg összeállított, módszer specifikus táborok szervezése, amelyek kialakított tartalma, szakmai stábja kiemelten foglalkozik a lelki egészséggel.